Katalog informacij javnega značaja

 

1. Osnovni podatki o katalogu

Naziv organa:

Javni zavod Filmski studio Viba film Ljubljana

Sedež: Stegne 5, 1000 Ljubljana

Telefon: +386 (0) 1 5132 402

Telefaks: + 386 (0) 1 5132 550

Matična številka: 5848482

Davčna številka: SI91095042

Transakcijski račun: 01100-6030354621, odprt pri Upravi RS za javna plačila (UJP)

Ustanovitelj: Vlada Republike Slovenije

Zavod financira: Ministrstvo za kulturo

Odgovorna uradna oseba:

Vojko Stopar, direktor

Datum prve objave kataloga:

8. 9. 2014

Datum zadnje spremembe:

8. 9. 2014

Katalog je dostopen na spletnem naslovu:

http://www.vibafilm.si

Druge oblike kataloga

tiskana oblika (na sedežu zavoda)

 

 

2. Splošni podatki o organu in informacijah javnega značaja s katerimi razpolaga

Organigram in podatki o organizaciji organa

Kratek opis delovnega področja organa:

Poslanstvo javnega zavoda Filmski studio Viba film Ljubljana je trajno in nemoteno izvajanje tehnične realizacije filmskih projektov, namenjenih kinematografskemu prikazovanju, ki so sprejeti v program sofinanciranja Slovenskega filmskega centra, javne agencije Republike Slovenije (v nadaljevanju Slovenski filmski center), pri čemer tehnična realizacija zajema izvedbo (snemanje slike in zvoka ter obdelavo posnetega materiala) celovečernih in kratkih igranih, dokumentarnih in animiranih filmov vseh filmskih zvrsti. Zavod izvaja tudi tehnično realizacijo večstranskih oziroma dvostranskih manjšinskih filmskih koprodukcij. Zavod lahko namenja prosta tehnično-izvedbena sredstva, prostorske kapacitete in človeške vire, ki niso zasedena z izvedbo filmskih projektov, sprejetih v program sofinanciranja Slovenskega filmskega centra, potrebam trga.

 

Temeljni namen delovanja zavoda je, da s svojo dejavnostjo spodbuja filmsko in avdiovizualno dejavnost v Republiki Sloveniji in v tujini, konkretno pa zavod:

- organizira in izvaja tehnične in kadrovske storitve pri izdelovanju filmov vseh vrst,

- zagotavlja filmsko snemalno ter svetlobno tehniko v fazi produkcije,

- zagotavlja scensko tehniko in gradbeno-scenski servis za izvedbo projektov,

- zagotavlja prostorske kapacitete za snemanje v studiu,

- nudi osnovne infrastrukturne in prostorske usluge producentom neposredno med izvajanjem projekta,

- zagotavlja tehnične storitve v fazi post produkcije projekta za obdelavo in pregled slike in zvoka,

- sodeluje s Slovenskim filmskim centrom in drugimi javnimi subjekti iz programa Slovenskega filmskega centra ter drugimi kulturnimi in izobraževalnimi ustanovami, ki delujejo na področju filma, avdiovizualne ali sorodne kulturne dejavnosti,

- vzdržuje in posodablja filmske tehnične kapacitete,

- zagotavlja izobraževanje svojih tehničnih izvedbenih kadrov in tehničnih kadrov drugih izvajalcev,

- zagotavlja vsaj enkrat na leto »dan odprtih vrat«, ko je zainteresiranim na voljo ogled prostorskih in tehničnih kapacitet filmskega studia,

- posoja kostume in filmsko scenske rekvizite,

- nastopa v pravnem prometu s tehničnimi sredstvi, potrebnimi za avdiovizualno produkcijo,

- trži svoje proste kapacitete.

Organi zavoda

 

Svet: Luka Nabergoj (predsednik), Matjaž Pavlovec (namestnik predsednika), Miha Hočevar, Lidija Zajec, Andrej Kustec.

Svet nadzira zakonitost dela in poslovanja zavoda, daje soglasje k strateškemu načrtu, programu dela, finančnemu načrtu, sistemizaciji delovnih mest, organizaciji dela, kadrovskemu načrtu, načrtu nabav in k zavodski kolektivni pogodbi, spremlja, analizira in ocenjuje delovanje zavoda in politiko, obravnava vprašanja s področja strokovnega dela zavoda in daje direktorju mnenja, predloge in pobude za reševanje teh vprašanj ipd.

 

Direktor: Vojko Stopar

Direktor zastopa, predstavlja in vodi poslovanje zavoda ter odgovarja za zakonitost in strokovnost dela zavoda.

Seznam vseh notranjih organizacijskih enot

Splošna služba: glavna pisarna, komerciala, finančno računovodstvo, splošne in pravne zadeve.

 

Tehnična služba: produkcija (proizvodnja), post produkcija (oblikovanje slike in zvoka), vzdrževanje objekta, varnost in zdravje pri delu, varovanje objekta, čiščenje objekta, atelje v Piranu.

Kontaktni podatki uradne osebe, pristojne za posredovanje informacij

Pristojna oseba:

Valerija Bižič, poslovna sekretarka

Na naslovu: Stegne 5, 1000 Ljubljana

     Telefon: +386 (0) 1 5132 402

     Telefaks: + 386 (0) 1 5132 550

Elektronska naslova: info@vibafilm.si,

                              valerija.bizic@vibafilm.si

Seznam zakonov, podzakonskih aktov in predpisov Evropskih skupnosti z delovnega področja organa (preko državnega oziroma evropskega registra predpisov)

 

Zakonski akti:

Zakon o zavodih

http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO10 

Zakon o uresničevanju javnega interesa za kulturo

http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO3370 

Zakon o Slovenskem filmskem centru, javni agenciji Republike Slovenije

http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO5960

Zakon o javnih financah

http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO1227 

Zakon o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2014 in 2015

http://www.uradni-list.si/1/content?id=115326

Zakon o računovodstvu

http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO1597 

Zakon o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti

http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO5974 

Zakon o javnem naročanju

http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO4298 

Zakon o javnih uslužbencih

http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO3177 

Zakon o delovnih razmerjih

http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO5944 

Zakon o varnosti in zdravju pri delu

http://www.uradni-list.si/1/content?id=103969 

Zakon o sistemu plač v javnem sektorju

http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO3328 

Zakon o avtorski in sorodnih pravicah

http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO403 

Zakon o dostopu do informacij javnega značaja

http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO3336 

Zakon o medijih

http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO1608

Zakon o avdiovizualnih medijskih storitvah

http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO6225 

Zakon o varstvu osebnih podatkov

http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO3906 

 

Akt o ustanovitvi javnega zavoda:

Sklep o ustanovitvi javnega zavoda Filmski studio Viba film Ljubljana

http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=SKLE4106 

 

Podzakonski akti:

Uredba stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih

skupnosti

http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=URED5516 

Uredba o metodologiji za določitev osnov za izračun sredstev za izvajanje javne službe na področju kulture

http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=URED3059

Pravilnik o načinu izvajanja financiranja javnih zavodov, javnih skladov in javnih agencij na področju kulture 

http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=PRAV10366

Pravilnik o vodenju evidence javne infrastrukture na področju kulture

http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=PRAV4669

Pravilnik o vodenju evidence javnih zavodov na področju kulture 

http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=PRAV4670

 

Kolektivni pogodbi:

Kolektivna pogodba za kulturne dejavnosti v Republiki Sloveniji

http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=KOLP7

Kolektivna pogodba za javni sektor

http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=KOLP234

 

Splošni akti zavoda:

Ceniki za najem in izposojo tehnike in opreme

http://www.vibafilm.si/ceniki 

Pravilnik o notranji organiziranosti in sistemizaciji delovnih mest v javnem zavodu Filmski studio Viba film Ljubljana

Pravilnik o splošnih pogojih najema 

Pravilnik o hišnem redu

Pravilnik o osebni varovalni opremi, ki jo delavci uporabljajo pri svojem delu v javnem zavodu Filmski studio Viba film Ljubljana

Pravilnik o delovni zaščiti in obutvi za delavce Filmskega studia Viba film Ljubljana

Pravilnik o ugotavljanju vinjenosti oziroma omamljenosti delavcev v Filmskem studiu Viba film Ljubljana

Pravilnik o določitvi načina dajanja informacij za javnost v javnem zavodu Filmski studio Viba film Ljubljana

Pravilnik o varovanju osebnih podatkov na Filmskem studiu Viba film Ljubljana

Pravilnik o računovodstvu in finančnem poslovanju

Pravilnik o notranjem revidiranju v javnem zavodu Filmski studio Viba film Ljubljana

Pravilnik o upravljanju tveganj v javnem zavodu Filmski studio Viba film Ljubljana

Pravilnik o izvajanju javnih naročil do mejne vrednosti za javna naročila male vrednosti

Poslovnik sveta javnega zavoda Filmski studio Viba film Ljubljana

Načrt integritete

Seznam predlogov predpisov (preko državnega registra predpisov)

 

Trenutno ni predlogov v obravnavi.

Seznam strateških in programskih dokumentov po vsebinskih sklopih

Seznam strateških in programskih dokumentov

Resolucija o nacionalnem programu za kulturo 2014-2017 http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=RESO96

Strategija javnega zavoda Filmski studio Viba film Ljubljana

(v tiskani obliki na sedežu zavoda)

Program dela javnega zavoda Filmski studio Viba film Ljubljana

(v tiskani obliki na sedežu zavoda)

Letna poročila javnega zavoda Filmski studio Viba film Ljubljana

(v tiskani obliki na sedežu zavoda)

2. Najpomembnejši vsebinski sklopi drugih informacij javnega značaja oziroma seznam posameznih dokumentov

Sklopi informacij

  •   Izvedba filmskih projektov, ki jih sofinancira Slovenski filmski   center,
  •   Javne objave (javni razpisi, namere, ponudbe, naročila ipd.).

 

 

3. Opis načina dostopa do drugih informacij javnega značaja

Opis dostopa do posameznih sklopov informacij:

  •   Vse informacije javnega značaja so strankam dostopne na način, v rokih in v skladu z Zakonom o dostopu do informacij javnega značaja (Uradni list RS, št. 51/06 – uradno prečiščeno besedilo, 117/06-ZDavP-2, 23/14 in 50/14).

Informacije so dostopne na vpogled ali pa je možno pridobiti njihov prepis, fotokopijo ali elektronski zapis. Prosilec zahteva dostop do informacije javnega značaja preko uradne osebe zavoda, pristojne za posredovanje informacij javnega značaja, in sicer s pisno zahtevo za dostop do informacij(e) ali njihovo ponovno uporabo, lahko pa tudi z neformalno zahtevo.

   

4. Seznam najpogosteje zahtevanih javnega značaja

Najpogosteje zahtevane informacije oziroma tematski sklopi

 

1. Podatki o razpoložljivosti in izposoji tehnike, opreme in prostorov.

2. Podatki o izvajanju projektov, ki jih sofinancira Slovenski filmski center.

3. Statistični podatki o zasedenosti prostorov.

4. Informacije o prireditvah, dnevu odprtih vrat in drugih programih.

5. Podatki o dodeljenih sredstvih in letnem financiranju.

 

 

                                                                                             Odgovorna oseba:

                                                                                                 Vojko Stopar

                                                                                                    Direktor